Partner: Logo KobietaXL.pl

Trójkąt Ognia

 

We wszystkich systemach filozoficznych czy religijnych, także i w chrześcijaństwie jest ogień symbolem „Ducha Bożego”, zasadą męską twórczą. Dlatego też wszystkie znaki ogniste są natury pozytywnej; są one pełne świadomości, że niosą w sobie coś „boskiego” i świadectwo tego musza złożyć światu materialnemu. Ogień jest twórcą, zachowawcą i niszczycielem. Cechy te zauważymy łatwo przy rozpatrywaniu ognistej trójki znaków: Barana, Lwa i Strzelca.

Aries (Baran) jako znak główny jest tym, w którym objawia się iskra boża, jako siła twórcza. Baran jest pionierem, heroldem nowej epoki. Jest on też pierwszym znakiem zodiaku, początkiem nowego cyklu, nie tylko na płaszczyźnie materialnej, lecz i duchowej (Zmartwychwstanie). Jest więc zrozumiałe, że Baran i wtedy, kiedy jest wyobrazicielem materialnym zasady Barana (i to nie koniecznie całkiem czystej) jest zawsze propagatorem czegoś nowego, co może mieć szanse rozwoju i rozpowszechnienia. Jest to wojownik szlachetny, charakter niezależny.

Leo (Lew) jako znak stały daje większą świadomość potężnego ognia, który nie tylko stwarza, ale i utrzymuje. Czuje się on władcą „z bożej łaski”, kierownikiem dobrej i złej woli swego otoczenia, od którego też żąda poklasku i uniżoności. Lew jest zawsze mniej lub więcej „królewski”, co w naszym materialnym świecie objawiać się może zarówno w dziecinnym despotyzmie, jak i najszlachetniejszej wielkoduszności. Lew jest promiennym jak słońce; typ ten o ile nie jest zepsuty przez inne wpływy, jest wzorem człowieka słonecznego i serdecznego, i samą już swą obecnością i jasnością promieniejącą z jego twarzy, podtrzymuje w innych radość życia i siłę ducha.

Sagittarius (Strzelec) znajduje zadowolenie w swej ruchliwości, a więc nie w zapoczątkowaniu czegoś nowego (Baran) lub autokratyzmie (Lew). Ideał ożywiający Strzelca to nie jest nowe, ale przede wszystkim jedynie prawdziwe, jedynie istotne, choć może na pewien czas pozostające w ukryciu. Strzelec jest przekonany, że zasady jego mogą znaleźć zrozumienie u innych, tylko trzeba zburzyć ich gnuśne „dolce far niente” [= słodka bezczynność, miłe nieróbstwo, próznowanie]. Strzelec jest filozofem z natury, odkrywcą w duchowym i materialnym sensie, wychowawcą i misjonarzem. Jego bystre oko dostrzega wszystkie możliwości, jakie mogą przyczynić się do spopularyzowania jego idei. Nie ma przerwy w rozmowie, z której by Strzelec nie skorzystał, nie ma spotkania, w którym by Strzelec nie nawiązał żywej, najchętniej filozoficznych tematów dotyczącej rozmowy. Niższy typ wyraża się w nieznośnej hałaśliwej i niestrudzonej paplaninie na temat swych nadzwyczajnych zawsze sukcesów towarzyskich, sportowych i erotycznych.

 

Trójkąt Ziemi

 

Ziemia jest dla materialistów szczytem trwałości (solidności) w przenośnym i dosłownym znaczeniu; jest to jedynie pewny grunt pod nogami.
Znaki ziemskie Byk, Panna, Koziorożec mają zatem w istocie swej wspólną cechę, wyrażającą się w uznaniu dla rzeczy solidnych, trwałych, rzeczywistości uchwytnej, celów praktycznie osiągalnych. A że przed materią nie możemy uciec, ale musimy ją przezwyciężyć, przeto koniecznym jest, żeby żywioł ziemi był reprezentowany w zodiaku. Jest jednak pewna linia wznosząca się w tej trójce rozpoczynającej się typowo ziemskim, stałym znakiem Byka.

 

Taurus (Byk) symbolizuje pierwiastek ziemski najlepiej. Byk jest jednak tym, który pomaga nam orać ziemię dla nowego zasiewu. Byk (względnie krowa) jest najgłówniejszym przedstawicielem wśród bydła, krótko: Byk jest związany z uprawą ziemi. Także i człowiek podległy znakowi Byka czuje się przywiązanym do ziemi i objawia największe zainteresowanie dla jej owoców. Czuje się on pewnym na łonie matki ziemi i ta wiara w jej dobrotliwą troskliwość daje mu pogodę, humor i zadowolenie. Tak jednak, jak ziemia ujawnia swą wartość w zdolności pobudzania do wzrostu i dojrzewania powierzone jej ziarno, tak i Byk jest świadom, że ciało ziemskie jest świątynią dla pierwiastków wyższych, które jedynie w atmosferze stałości mogą rozwijać się i dojrzewać.

 

Virgo (Panna) jako znak ruchomy czyli zmienny, odczuwa również związek między duchem a materią, podlegając jednak Merkuremu, nie odznacza się wielką stałością przekonań i oddaniem. Człowiek tego typu pamiętając o duchu, troska się ciągle o tę świątynię dla niego i martwi się bardzo, że mu to tak wiele czasu zabiera, że biedak nie ma już kiedy oddać się sprawom duchowym. Biblijna postać Marty jest charakterystyczna dla znaku Panny, zajęta krzątaniem koło rzeczy ziemskich, ma jednak pęd do rzeczy nadzmysłowych i boleje nad tym, że tym ostatnim tak niewiele poświęcić może czasu. Gorliwość Panny dla spraw duchowych jest równie wielka, jak i materialnych; charakterystycznym jednak jest dla tego typu ludzi, iż dość łatwo wyrzekają się wysokich lotów, aby poświecić swą uwagę rzeczom ubocznym i sprawom mniejszej wagi. Dlatego nadają się oni raczej do pracy pod kierownictwem np. znaków głównych, aniżeli do samodzielnego i odpowiedzialnego kierowania innymi.

 

Capicornus (Koziorożec) jako znak główny, jest świadom, że nie można siedzieć bezczynnie na miejscu, że trzeba zwalczać materię i wybijać się ku najwyższemu. Jednak temu właśnie kto chce zwalczać materię, opiera się ona najsilniej. Tak jest i tu. I jeśli Koziorożec nie jest dostatecznie wyposażony, to przy całym swym dążeniu w górne sfery, zostanie ostatecznie nie panem materii, ale panem w materii; więc nie mędrcem, ale kukłą w szacownym ubraniu, wyobrazicielem potęgi nie wewnętrznej, ale tylko zewnętrznej. Stara nazwa brzmi „Makara”, co oznacza pięciokąt i jest symbolem człowieka. Wiedza tajemna, w której znak ten ma bardzo duże znaczenie, widzi w nim związek z urodzinami duchowego mikrokosmosu i ze śmiercią, względnie rozpłynięciem się, świata fizycznego – jego przejściem w krainę ducha. I jeśli zauważymy, że Chrystus urodził się w czasie, kiedy słońce stało w Koziorożcu (25 grudnia) to może łatwiej pojmiemy, jakie misteria kryją się w tym znaku zodiakalnym, który ongi mógł dać światu „Boga-Człowieka”.

 

 

znaki zodiaku

 

Trójkąt Powietrza

 

Żywioł powietrza symbolizuje myślowe władze człowieka. Jest to siła pozytywna, odróżniająca go od zwierząt, i godnym uwagi jest, że żaden ze znaków tego trójkąta, nie ma za symbol zwierzęcia. Powietrze jest elementem najbardziej wolnym od wszelkiej ziemi; ludzie zatem podlegający znakom tego trójkąta, mają bardzo mało pociągu do rzeczy ziemskich. Wśród znaków tych panuje szczególniejsza pogarda dla ziemskiej logiki. Cecha ta najsilniej uwydatnia się u Wodnika.

 

Gemini (Bliźnięta) jako pierwszy znak żywiołu powietrza, jest ruchomy, zmienny, jak nasze pierwsze samodzielne myśli zawsze niepewne są i zmienne. Znak ten jest zdolny rozwijać się we wszystkich kierunkach, przyczem jest skłonny wiązać się na pewien czas z najsprzeczniejszymi ideami, które jednak zaraz puszcza w trąbę, skoro nowe okażą się w jego mniemaniu lepsze. Bliźnięta odznaczają się ogromną bystrością myśli. Żaden inny ze znaków zodiaku nie daje takiej przytomności, jak Bliźnięta, i kiedy wskutek powierzchowności swojego światopoglądu znajdzie się on czasem w trudnościach, to jednak dzięki swej przytomności umysłu, zadziwiająco szybko wychodzi z nich bez szwanku.
Dwoistość Bliźniąt daje się głównie zaobserwować w ich systemie nerwowym. Zarówno nieokiełznana wesołość, jak i najgłębsza depresja zjawia się u nich bardzo łatwo (tak jak i powietrze daje się łatwo rozrzedzić lub skondensować) i zależy to całkiem od otoczenia, czy i kiedy zmiana taka zostanie wywołaną.

 

Libra (Waga) jako znak kardynalny, ma za zadanie równoważyć rozmaite myśli. Jeśli Waga zauważy gdzieś rozbieżność poglądów, to chętnie chwyta inicjatywę, wysłuchiwa jedną i drugą stronę, i stara się obie partie doprowadzić do harmonii i zgody. Jeśli ma jakąś własną ideę, to zawsze chce wiedzieć, co inni o niej myślą, nie dlatego zresztą aby ją zaraz porzucić, ale aby znaleźć dla niej silniejsze podstawy. Jeżeli ktoś inny nie ma odwagi wypowiedzieć się otwarcie, to Waga zachęca go, podaje kierunek i stara się osiągnąć jasność, wystrzegając się jednak zawsze zbyt silnego nacisku, aby nie opanować danej osoby.

Ta oględność i skłonność ważenia jednocześnie dwóch rzeczy, prowadzi jednak zbyt łatwo do braku decyzji, do tego co w języku naukowym nazywa się „ergofobią” [=chroboliwy lęk przed pracowaniem]. Wtedy przynależność znaku tego do krzyża kardynalnego objawia się też w niezmiernie łatwym wykorzystywaniu pracy innych, jakby to było coś zupełnie naturalnego, do zaprzęgania ich wprost do wykonania rzeczy, przed którymi jego własna natura się wzdryga.

 

Aquarius (Wodnik) natomiast, jako znak stały, nie znosi wszelkiego niezdecydowania. Ma on swe określone idee, swoje murowane przekonania i według nich postępuje, choćby nawet cały świat z tego powodu miał przeciw sobie. Także i swoje nagłe upadki uważa on za wolę niebios, do której bezapelacyjnie należy się zastosować. Typ Wodnika jeśli jest dostatecznie rozwinięty moralnie, może dojść do głębokiej wiedzy, a woda, którą Wodnik wylewa na ziemię, może być rzeczywiście wodą życia. Ale właśnie dlatego podwójnie ważnym jest, aby Wodnik pilne miał baczenie na siebie.

Typ ten zwykle cieszy się dużą sympatią u otoczenia i często może mieć duży wpływ na nie; jest więc rzeczą bardzo ważną, jakiego rodzaju wpływ ten będzie. Jak wszystkie znaki stałe, posiada on pewną skłonność do uprzedzeń i przy wszystkich swoich zaletach, trudno mu zwykle uwierzyć w równość i duchowe szlachectwo innych. Dlatego ludziom typu Wodnika należałoby zalecać – jakkolwiek brzmi to paradoksalnie – aby z poglądami swymi i mniemaniami zbytnio się nie afiszowali.

 

Trójkąt Wody

 

Element wody, natura negatywna, pierwiastek żeński, symbolizuje uczucia; w znakach więc składających się na ten trójkąt, wysuwa się na plan pierwszy pierwiastek uczuciowy. Morze jest zawsze pełne i rozlewa swe wody naokół; znaki wodne są przede wszystkim czułe na morze wzruszeń uczuciowych, w którym żyją, a dzięki tej wrażliwości uczuć, bardzo łatwo nawiązują stosunki z innymi.

 

Cancer (Rak) znak główny daje temu wyraźne świadectwo. Typ taki podkreśla znaczenie uczucia, jako czynnika pedagogicznego i demonstruje to chętnie przed swoim otoczeniem. Jego osobisty sposób działania i pojmowania rzeczy, wychodzi z zasady: „łagodnością więcej osiągniesz niż gwałtem”. Pomału, ale pewnie posuwa się Rak naprzód i oszczędzając innych – bez ryzykowania jednak z jakiejkolwiek ze swych własnych idei – kieruje niepostrzeżenie innymi podług swej woli. Że to nie dzieje się całkiem jawnie, i że Rak bardzo niechętnie słyszy, że posiada pewien wpływ na innych, znajduje wytłumaczenie w fakcie, że rad on będzie żyć ze wszystkimi w zgodzie i zdaje sobie sprawę, że wszelkie jaskrawe okazywanie siły wzbudza przeważnie antypatię i wywołać może efekt wręcz przeciwny.

Rak chętnie popiera swoich i rad im dopomaga, z reguły jednak żąda za to uznania i wdzięczności, tak zresztą, jak i sam jest pełen wdzięczności i uwielbienia dla tych, którym swe życie, stanowisko, czy też cokolwiek innego ma jeszcze do zawdzięczenia. Rak jest zatem znakiem miłości, dla rodziców i dla ojczyzny, znakiem przywiązania do tradycji, znakiem poważania i szacunku.

 

Scorpio (Skorpion) znak stały i wodny, podlega ognistemu Marsowi, co oczywiście musi prowadzić do walki dwóch rozmaitych żywiołów. Skorpion jest więc znakiem, w którym uczucia musza przejść próbę ogniową, i muszą oczyścić się, aby nabrały rzeczywistej i trwałej wartości. W życiu występuje przed nami jako kusiciel, uwodziciel, który nasze uczucia i stałość moralną wystawia na próbę i potrafi nieraz całkiem zaciemnić nasze myśli. Kto jednak znalazł rozwiązanie i próbę wytrzymał, ten odrodzony wspina się szybko na wyżyny ducha, silniejszy niż kiedykolwiek przedtem. Dlatego znak ten ma związek zarówno z mistyką i okultyzmem, jak i grzechem i rozpasaniem. Nigdy jednak typ ten nie jest pozbawiony woli, która ku dobremu czy ku złemu użyta, zawsze jest zasadniczym tłem charakteru Skorpiona. W woli tej leży też zawsze możliwość podniesienia się nawet z najgłębszego upadku.

 

Pisces (Ryby) jako znak ruchomy, poruszają się na falach sfery uczuć, jak ryby w wodzie. Znak ten jest bardziej, aniżeli którykolwiek inny, wrażliwy na wpływy i nastroje z zewnątrz. Jeżeli otoczenie jest spokojne i sympatyczne, będą szczęśliwe i zadowolone, a czasem zbyt wesołe. Jeśli zaś otoczenie jest nastrojone nerwowo, złośliwie lub nienawistnie, trącą zupełnie orientację i ster z rąk im wypada. A jednak typ ten tak chętny jest do wszelkiej pracy, mogącej okazać innym jego przyjaźń; jeśli ktoś umie zagrać na jego uczuciu, to zrobi z nim co tylko zechce, ponieważ znakowi temu brak oparcia kardynalnego i stałego i jest on najbardziej kobiecym ze wszystkich dwunastu znaków, i tak jak u wszystkich znaków ruchomych, charakter, z którym najwięcej obcuje, posiada u niego największy autorytet. Ryba, aby się mogła znaleźć, musi się oddać całkowicie – lecz nie drugiemu człowiekowi – tak niestety bywa najczęściej.

 

http://www.solaris-rozwojosobisty.pl/zywioly/

 

Tagi:

horoskop ,  żywioły ,  znaki zodiaku , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót