Partner: Logo KobietaXL.pl

Czy można więc pracownika „siłą” na emeryturę wysłać? Polskie prawo stanowi jednoznacznie, że takiej możliwości nie ma, co jest zgodne z dyrektywami UE dotyczącymi dyskryminacji ze względu na wiek.

Ani PESEL, ani uzyskanie prawa do świadczeń emerytalnych nie jest więc wystarczającym powodem, by pracownika się pozbywać:

Samo osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie uzasadnia wypowiedzenia stosunku pracy, ponieważ zdarzenia te nie wiążą się bezpośrednio z pracą - w szczególności ani nie przesądzają o nieprzydatności pracownika do wykonywania dotychczasowych obowiązków pracowniczych, ani nie dowodzą istnienia, związanego z racjonalizacją zatrudnienia, interesu pracodawcy w rozwiązaniu stosunku pracy. Uzasadnienie wypowiedzenia stosunku pracy pracownikowi w wieku emerytalnym, posiadającemu prawo do emerytury, musi się odwoływać do obiektywnych, indywidualnie skonkretyzowanych przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy związanych z wykonywaniem pracy, takich jak np. niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych, obniżenie wydajności, długotrwałe nieobecności w pracy spowodowane chorobami, brak zdolności dostosowania się pracownika do procesów modernizacyjnych, ograniczenie zakresu działalności zakładu pracy, zmiana profilu działalności produkcyjnej lub usługowej wymuszająca zatrudnienie pracowników o innych kwalifikacjach, itp. - czytamy w wyroku Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Sąd argumentuje również:

Dyskryminacja ze względu na wiek jest doświadczeniem odmiennego traktowania i nieposzanowania osobistych praw i możliwości. Opiera się na stereotypowych przeświadczeniach o naturze jednostki, jej możliwościach i umiejętnościach formułowanych w odniesieniu do wieku. Dyskryminacja ze względu na wiek dotyka osób w różnym wieku, choć w sposób szczególny doświadczana jest przez osoby starsze, przez co przyczynia się do wykluczania ich ze społeczeństwa. Podstawowym przejawem dyskryminacji ze względu na wiek, jest zmuszanie osób starszych do przejścia na emeryturę wbrew ich woli.

Jeśli więc zmuszono cię bezpodstawnie do rezygnacji z pracy, masz prawo odwołać się do sądu. Jeśli spełniasz opisane powyżej kryteria, wrócisz na swój etat.

Pełną historię jednej z takich spraw możesz przeczytać TU.

Tagi:

emerytura ,  ZUS ,  prawo ,  praca ,  społeczeństwo , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót