Partner: Logo KobietaXL.pl

Walne zgromadzenie członków Polskiej Akademii Umiejętności, które obradowało w Krakowie 20 czerwca, dokonało wyboru – jak co roku – nowych członków. Wśród nich znalazła się prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee z Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jako nowy członek-korespondent Wydziału I Filologicznego PAU. Wśród członków tej najbardziej prestiżowej i mającej najdłuższe tradycje korporacji polskich uczonych są już od lat inni profesorowie KUL: prof. Jerzy Kłoczowski i prof. Stefan Sawicki jako członkowie czynni oraz ks. prof. Andrzej Bronk i prof. Henryk Podbielski jako członkowie-korespondenci.

Prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee kieruje Katedrą Historii Literatury Staropolskiej KUL, jest członkiem Rady Programowej Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych „Akademia Artes Liberales”, należy do Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Jest współorganizatorem cyklu konferencji Kolokwia staropolskie wraz z Pracownią Historii Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich PAN.
Specjalizuje się w literaturze baroku. Jej zainteresowania naukowe to: literatura religijna i erotyczna XV-XVIII wieku, zagadnienia komparatystyczne, problemy przekładu staropolskiego, język artystyczny, tradycja humanistyczna.

Polska Akademia Umiejętności składa się z członków czynnych krajowych, członków korespondentów krajowych i członków zagranicznych. Według statutu stowarzyszenia członkami czynnymi krajowymi lub korespondentami krajowymi mogą być wybitni uczeni i badacze oraz wyjątkowo inne osoby, których twórczość duchowa przyniosła chlubę Narodowi Polskiemu; muszą oni posiadać obywatelstwo polskie. Zgłoszenie kandydata na członka korespondenta musi być podpisane przez przynajmniej pięciu członków krajowych danego wydziału, w tym przynajmniej trzech członków czynnych. Następnie kandydatura musi uzyskać poparcie przynajmniej 3/4 liczby głosów oddanych w tajnym głosowaniu w obecności przynajmniej połowy należących do Wydziału członków krajowych. Wydział I Filologiczny liczy 23 członków czynnych, 24 członków korespondentów i 40 członków zagranicznych.

Według statutu „Polska Akademia Umiejętności ma za zadanie: twórczą pracę w Polsce popierać i ułatwiać, do pracy tej zachęcać, o ile możności ją zespalać i łączyć, gdy potrzeba, nią kierować, o ile podobna, ją nagradzać”.
Akademia Umiejętności została utworzona w roku 1872, jej siedzibą jest Kraków. Od początku pełniła rolę ogólnopolskiej instytucji naukowej i kulturalnej. Po I wojnie światowej została przemianowana na Polską Akademię Umiejętności i stała się oficjalnym stowarzyszeniem reprezentującym naukę polską. Po II wojnie światowej działalność PAU jako niezależnej instytucji została ograniczona, a majątek stowarzyszenia został przekazany nowo utworzonej Polskiej Akademii Nauk. W 1989 roku instytucja została reaktywowana na podstawie dawnego statutu, z zachowaniem ciągłości organizacyjnej.
Obecnie PAU liczy sześć wydziałów: I – Filologiczny, II – Historyczno-Filozoficzny, III – Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, IV – Przyrodniczy, V – Lekarski, VI – Twórczości Artystycznej. Oprócz comiesięcznych posiedzeń naukowych skupiających wybitnych naukowców, tworzy forum dyskusji nad ważnymi problemami współczesności, prowadzi działalność wydawniczą, przyznaje stypendia i nagrody naukowe, realizuje projekty badawcze. Dysponuje też biblioteką zawierającą wiele znakomitych materiałów historycznych i naukowych, w tym czasopisma z XIX i XX wieku oraz Gabinet Rycin.

Tagi:

kobietaxl , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót