Partner: Logo KobietaXL.pl
Podobne artykuły:

Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza pracodawców zainteresowanych otrzymaniem wsparcia ze środków MUP do składania wniosków na tworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną.

- Aktualnie posiadamy środki finansowe w ramach których możemy przyznawać pracodawcom granty na utworzenie stanowiska telepracy wypłacane w wysokości do 6- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto oraz świadczenia aktywizacyjne przyznawane za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego rodzica lub opiekuna osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z pracy ze względu na wychowanie dziecka lub sprawowanie opieki nad osoba zależną w wysokości 50 % lub 1/3 minimalnego wynagrodzenia – mówi Monika Różycka – Górska, rzecznik prasowy MUP w Lublinie.

 

Wsparcie z MUP mogą otrzymać też pracodawcy chcący zatrudnić bezrobotnego do 30 roku życia.

W ramach bonu zatrudnieniowego pracodawca otrzyma refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionego bezrobotnego w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, przez okres pierwszych 12 m-cy zatrudnienia

- Zachęcamy też pracodawców do zatrudniania bezrobotnych w wieku 50+ . Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego, który ukończył 50 lat przez okres 12 m-cy lub 24 m-cy w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej, która ukończyła 60 lat. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę - dodaje Różycka - Górska.

Dane statystyczne:

W roku 2015 Miejski Urząd Pracy w Lublinie dysponuje kwotą ponad 25 mln zł na wsparcie osób bezrobotnych.

Na koniec lutego 2015 r. zarejestrowanych w MUP w Lublinie było ponad 15 tys. bezrobotnych z czego ponad 13 tys stanowiły osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Powrót
Wyszukiwarka
Newsletter
zapisz